Stadgar

STADGAR FÖR LJUNGBY JAKTSKYTTEKLUBB

Antagna vid klubbens sammanträde den 10 mars 1983.

§1

Klubbens ändamål är att befrämja intresse och färdighet i jaktskytte. Detta syfte skall klubben försöka nå:

a. Genom att till gemensam verksamhet förena personer i Ljungby med omnejd, vilka är intresserade av jaktskytte i olika former.

b. Genom övningar och tävlingar enligt Svenska Jägareförbundets bestämmelser.

c. Genom att i övrigt verka för god jaktvård samt höjd jaktkultur och på detta område samarbeta med vederbörande länsjaktvårdsförening.

§2

Klubben skall ha sitt säte i Ljungby.

§3

Som medlem i klubben kan antagas varje person, som vill utöva någon form av jaktskytte eller genom sitt medlemskap vill stödja klubbens ändamål, och förbinder sig att efterleva dess stadgar.

§4

Antagen medlem har att vid sitt inträde i klubben erlägga en inträdesavgift, vars storlek bestämmes av årsmötet. Ungdomar under 20 år är befriade från inträdesavgift.

§5

Årsavgiften bestämmes på klubbens ordinarie årsmöte.

§6

Den som ej erlagt årsavgift i vederbörlig ordning utesluts automatiskt ur klubben. Medlem, som uppenbart motarbetar klubben eller genom olämpligt uppträdande skadar dess syften kan, efter styrelsens förslag, av årsmöte uteslutas.

§7

Klubbens angelägenheter handhaves av en styrelse. Denna skall bestå av ordförande och 4 ledamöter samt 2 ersättare för dessa, samtliga utsedda å ordinarie årsmöte för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och skjutbanechef. Inom styrelsen kan vidare utses ett arbetsutskott. Vid ordinarie årsmöte utses jämväl för en tid av ett år två revisorer jämte två ersättare till dessa. Styrelsen sammanträdes på ordförandens kallelse, eller då minst tre styrelseledamöter gör framställning därom.

§8

Styrelsen åligger:

a. Att handha klubbens angelägenheter och förvalta dess tillgångar.

b. Att å ordinarie årsmöte angiva redogörelse för klubbens verksamhet under förflutet år.

§9

Styrelsen må ej fatta beslut, såvida ej minst tre ledamöter äro närvarande och om beslutet ense. Vid omröstning gäller enkel majoritet och vid lika röstetal den mening, som ordföranden biträder.

§10

Ordföranden (v. ordföranden) åligger bl.a: att representera klubben, att leda förhandlingar vid sammanträdena såväl inom klubben som inom styrelsen, att genom sekreterarens försorg låta utfärda kallelse till såväl klubbens som styrelsens sammanträden.

§11

Sekreteraren åligger bl.a: att på ordförandens anmodan sammankalla styrelsen, att vid alla sammanträden föra protokoll samt upprätta och expediera utgående skrivelser eller andra handlingar, att föra matrikel över klubbens medlemmar, att handha och vårda klubbens handlingar, att årligen uppgöra förslag till berättelse över klubbens verksamhet.

§12

Kassören åligger bl.a: att handha klubbens penningmedel, medaljförråd och övriga värdesaker, att föra räkenskaper, ombesörja in- och utbetalningar samt att avgiva verifierad redovisning till revisorerna före den 15 februari årligen.

§13

Skjutbanechefen åligger bl.a: att ha den direkte uppsikten över skjutbanorna med tillhörande material och säkerhetsanordningar, att utfärda ordningsföreskrifter och skjutvarningar samt tillse deras efterlevnad i samarbete med ev. utsedda skjutledare.

§14

Revisorerna skall före årsmötet varje år ha upprättat berättelse över verkställd granskning av klubbens förvaltning under näst föregående år.

§15

Ordinarie årsmöte hålles före mars månads utgång. Medlem får rösta för annan medlem genom fullmakt. Beslut fattas med enkel röstövervikt utom i frågor rörande ändringar i klubbens stadgar, då beslut fattas enligt §20. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden, utom i fråga om val, då avgörande sker genom lottning.

§16

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

a. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll

b. Styrelsens årsberättelse

c. Revisorernas berättelse och frågan om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning

d. Fastställelse av årsavgift (inträdesavgift)

e. Förslag till skjutprogram och tävlingar under året

f. Val av ordförande och styrelseledamöter jämte ersättare

g. Val av två revisorer jämte ersättare

h. Utseende av lämpligt antal skjutledare samt

i. Förslag, som väckts av styrelsen eller som enskild medlem skriftligen inlämnat till styrelsen senast 14 dagar före årsmötet.

§17

Extra klubbmöte hålles, när styrelsen beslutar härom. Beträffande rösträtt och utövning förfares på sätt som föreskrives i §15 rörande ordinarie årsmöte.

§18

Kallelse till årsmöte eller extra möte skall genom sekreterarens försorg tillsändas klubbens medlemmar, minst åtta dagar föra mötet eller också ske på annat betryggande sätt, varom beslut fattats på föregående årsmöte.

§19

Beslut om klubbens upplösning kan fattas om vid två på varandra följande möten, varav ett ordinarie, minst 2/3 av de röstande är därom ense. Fattas sådant beslut skall klubbens penningmedel och övriga tillgångar tillfalla Kronobergs läns jaktvårdsförening.

§20

Förslag till ändring av dessa stadgar kan endast behandlas å ordinarie årsmöte. För ändringsbeslutandets giltighet fordras att beslutet biträdes av minst 2/3 av de röstande.